Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
MODULETS FREMSKRIDT
0% Fuldført

Det første mål i FN’s mål for bæredygtig udvikling inden 2030 er at “afskaffe fattigdom i alle dens former overalt.”

Dette omfatter:

 1. Reducere antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, defineret som at leve for mindre end 1,25 dollars om dagen.
 2. Sikring af, at alle mennesker, især de fattige og marginaliserede, har de ressourcer og muligheder, de har brug for til at forbedre deres levevilkår og undslippe fattigdom:
 • Tilvejebringelse af uddannelse og jobmuligheder.
 • At advokere for politikker, der støtter deres levevilkår.
 • Beskyttelse af børns og kvinders rettigheder.

Det andet mål i FN’s mål for bæredygtig udvikling inden 2030 er at “afskaffe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.”

Dette omfatter:

 1. Udryddelse af ekstrem fattigdom og sult, herunder reduktion af antallet af mennesker, der lider af sult og fejlernæring.
 2. Sikre, at alle mennesker har adgang til tilstrækkelig, sikker og nærende mad hele året rundt.
 3. Fremme bæredygtige landbrugsmetoder, der øger produktiviteten og indkomsterne, samtidig med at naturressourcerne bevares og miljøet beskyttes.

Det tredje mål i FN’s mål for bæredygtig udvikling inden 2030 er at “sikre sunde liv og fremme trivsel for alle i alle aldre”.

Dette omfatter:

 1. Reducere den globale mødredødelighed og sætte en stopper for forebyggelige dødsfald blandt nyfødte og børn under fem år.
 2. Bekæmpelse af smitsomme sygdomme som HIV/AIDS, malaria og ebola samt ikke-smitsomme sygdomme som kræft, diabetes og hjertesygdomme.
 3. Sikre universel adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser og -rettigheder, herunder familieplanlægning og hiv-forebyggelse, -behandling og -støtte.

Det fjerde mål i FN’s mål for bæredygtig udvikling inden 2030 er at “sikre inkluderende og retfærdig kvalitetsuddannelse og fremme livslange læringsmuligheder for alle.”

Dette omfatter:

 1. Sikring af, at alle børn har adgang til udvikling, pasning og førskoleundervisning af høj kvalitet i den tidlige barndom.
 2. Gratis, obligatorisk og ligeværdig grundskole- og ungdomsuddannelse til alle.
 3. Fremme af muligheder for livslang læring, herunder teknisk og erhvervsfaglig uddannelse, for alle individer med fokus på dårligt stillede og marginaliserede grupper.

Det femte mål i FN’s mål for bæredygtig udvikling inden 2030 er at “opnå ligestilling mellem kønnene og styrke alle kvinder og piger.”

Dette omfatter:

 1. Afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder og piger.
 2. Afskaffelse af vold mod kvinder og piger, herunder menneskehandel, udnyttelse og misbrug af enhver art.
 3. Fremme af empowerment af kvinder og piger.

Det sjette mål i FN’s mål for bæredygtig udvikling inden 2030 er at “sikre tilgængelighed og bæredygtig forvaltning af vand og sanitet for alle”. Dette omfatter:

 1. Øge vandeffektiviteten og forbedre vandkvaliteten gennem bedre forvaltning og infrastruktur.
 2. Øge tilgængeligheden af sikkert og økonomisk overkommeligt drikkevand og sanitetstjenester, især i landdistrikterne.
 3. Beskyttelse og genopretning af vandrelaterede økosystemer, såsom floder og søer, for at sikre bæredygtig brug af dem.

Det syvende mål i FN’s mål for bæredygtig udvikling inden 2030 er at “sikre adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.”

Dette omfatter:

 1. Øge brugen af vedvarende energikilder, såsom sol, vind og vandkraft, og forbedre energieffektiviteten.
 2. Udvidelse af adgangen til moderne energitjenester, især i landdistrikter og fjerntliggende områder.
 3. Støtte udviklingen og udbredelsen af rene og vedvarende energiteknologier, herunder gennem internationalt samarbejde og partnerskaber.

Det ottende mål i FN’s mål for bæredygtig udvikling inden 2030 er at “Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle.”

Dette omfatter:

 1. Støtte til økonomisk vækst og udvikling gennem investeringer i infrastruktur, teknologi og kompetenceudvikling.
 2. Fremme af fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle, herunder gennem politikker, der beskytter arbejdstagernes rettigheder og støtter skabelsen af kvalitetsjob.
 3. Fremme af udviklingen af inkluderende og bæredygtige virksomheder, især små og mellemstore virksomheder, og fremme af iværksætteri og innovation.

Det niende mål i FN’s mål for bæredygtig udvikling inden 2030 er at “opbygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bæredygtig industrialisering og fremme innovation.”

Dette omfatter:

 1. Opbygning af infrastruktur, herunder transport-, energi- og kommunikationssystemer, der er modstandsdygtige over for naturkatastrofer og klimaforandringer.
 2. Fremme af inkluderende og bæredygtig industrialisering, herunder gennem udvikling af rene og energieffektive teknologier og industrier.
 3. Fremme af innovation og udvikling af nye teknologier, især i udviklingslandene, for at støtte økonomisk vækst og social udvikling.

Det tiende mål i FN’s mål for bæredygtig udvikling inden 2030 er at “reducere ulighed i og mellem lande”.

Dette omfatter:

 1. Reduktion af indkomstulighed inden for og mellem lande, især ved at fremme indkomstvæksten for de nederste 40% af befolkningen.
 2. Fremme af social, økonomisk og politisk inklusion, især for marginaliserede og dårligt stillede grupper.
 3. Bekæmpelse af diskrimination og fremme af lige muligheder for alle, bl.a. gennem afskaffelse af love, politikker og praksis, der diskriminerer på baggrund af køn, race, etnicitet, religion eller andre faktorer.

Det ellevte mål i FN’s mål for bæredygtig udvikling er at “gøre byer og menneskelige bosættelser inkluderende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige.”

Dette omfatter:

 1. Styrke forbindelserne mellem by og land og forbedre livet for folk, der bor i slumkvarterer og uformelle bebyggelser.
 2. Fremme bæredygtig og inkluderende urbanisering, herunder gennem udvikling af kompakte, forbundne og koordinerede byer.
 3. Forbedring af sikkerheden og modstandsdygtigheden i byer og menneskelige bosættelser, herunder gennem udvikling af infrastruktur og systemer til håndtering af naturkatastrofer og andre nødsituationer.

Det tolvte mål i FN’s mål for bæredygtig udvikling er at “sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre”.

Dette omfatter:

 1. Reduktion af miljøpåvirkningen fra forbrug og produktion, herunder gennem fremme af ressourceeffektivitet og brug af renere teknologier.
 2. Tilskyndelse til udvikling af bæredygtig og modstandsdygtig infrastruktur, herunder gennem brug af miljøvenlige materialer og byggemetoder.
 3. Fremme udviklingen af bæredygtig og inkluderende økonomisk vækst, der reducerer miljøpåvirkninger og forbedrer menneskers trivsel.

Det trettende mål i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er at “gøre en hurtig indsats for at bekæmpe klimaforandringerne og deres konsekvenser”.

Dette omfatter:

 1. Reducere udledningen af drivhusgasser og øge modstandsdygtigheden over for klimaforandringer, især i udviklingslandene.
 2. Styrke landenes evne til at tilpasse sig konsekvenserne af klimaforandringerne, bl.a. gennem udvikling af tidlige varslingssystemer og foranstaltninger til reduktion af katastroferisici.
 3. Fremme udviklingen af ren og vedvarende energi, herunder gennem internationalt samarbejde og partnerskaber.

Det fjortende mål i FN’s mål for bæredygtig udvikling er at “Bevare og bruge havene og havets ressourcer bæredygtigt med henblik på bæredygtig udvikling.”

Dette omfatter:

 1. Øge den videnskabelige viden om og forståelse af oceaner, have og marine ressourcer.
 2. Bevarelse og bæredygtig udnyttelse af marine økosystemer, bl.a. gennem etablering af beskyttede havområder.
 3. Reduktion af havforurening og virkningerne af havforsuring, herunder gennem forebyggelse og reduktion af havaffald og fremme af bæredygtige fiskemetoder.

Det femtende mål i FN’s mål for bæredygtig udvikling er at “beskytte, genoprette og fremme bæredygtig brug af terrestriske økosystemer, skove, bjerge og tørområder”.

Dette omfatter:

 1. Beskyttelse og genopretning af terrestriske økosystemer, bl.a. gennem etablering af beskyttede områder og genopretning af forringet jord.
 2. Fremme bæredygtig brug af skove, herunder gennem fremme af bæredygtig skovforvaltningspraksis og reduktion af ulovlig skovhugst.
 3. Fremme bæredygtig brug af bjerge, tørre områder og andre terrestriske økosystemer, herunder gennem fremme af bæredygtigt landbrug og forvaltning af græsningsarealer.

Det sekstende mål i FN’s mål for bæredygtig udvikling er at “Fremme fredelige og inkluderende samfund for bæredygtig udvikling, give adgang til retfærdighed for alle og opbygge effektive, ansvarlige og inkluderende institutioner på alle niveauer.”

Dette omfatter:

 1. Fremme fredelige og inkluderende samfund, herunder gennem forebyggelse og løsning af konflikter og fremme af tolerance og respekt.
 2. Sikring af adgang til retfærdighed for alle, herunder gennem udvikling af retfærdige og ansvarlige retssystemer og institutioner.
 3. Opbygning af effektive, ansvarlige og inkluderende institutioner på alle niveauer, herunder gennem fremme af god regeringsførelse og retsstatsprincippet.

Det syttende mål i FN’s mål for bæredygtig udvikling inden 2030 er at “revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling”.

Dette omfatter:

 1. Styrkelse af midlerne til implementering og revitalisering af det globale partnerskab for bæredygtig udvikling, herunder gennem fremme af internationalt samarbejde og lettelse af udvekslingen af viden, teknologi og ressourcer.
 2. Styrke deltagelsen af alle interessenter, herunder civilsamfundet, den private sektor og den akademiske verden, i implementeringen af SDG’erne.
 3. Fremme gennemsigtige, ansvarlige og inkluderende beslutningsprocesser på alle niveauer, herunder gennem deltagelse af kvinder, unge og marginaliserede grupper.