Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
MODULETS FREMSKRIDT
0% Fuldført

I det følgende vil du lære, hvordan læring på tværs af grænser/uddannelse anvendes:

 • Studerer i udlandet.

At studere i udlandet er den simpleste form for læring på tværs af grænser. Det gælder i de fleste tilfælde for videregående uddannelser og erhvervsuddannelser.

 • E-læring.

E-læringsbaserede fjern-undervisningsprogrammer er gode eksempler på denne type uddannelse på tværs af grænser.  Den teknologiske udvikling har givet mulighed for at etablere online-institutioner. Der er mange institutioner og udbydere af erhvervsuddannelser, som er fuldt akkrediterede online-institutioner og udbydere af erhvervsuddannelser. Under og efter pandemien Covid-19 har flere og flere institutioner taget denne form for uddannelse til sig.

 • Indskrive udenlandske uddannelsesinstitutioner i hjemlandet/ Franchising af institutioner.

En uddannelsesudbyders kommercielle tilstedeværelse i et andet land kan være i form af filialcampusser eller twinning- og franchiseordninger mellem institutioner (universiteter, colleges, skoler, erhvervsuddannelses-udbydere) fra den udviklede verden og udviklingslandene, men også mellem universiteter i den udviklede verden. Franchising betegner levering af hele eller dele af et kursus i en anden institution end den, hvor det er udviklet og valideret. Twinning- og franchising-arrangementer går hånd i hånd med fremkomsten af den private sektor inden for videregående uddannelse, og der findes adskillige eksempler.

 

 

 • Læringsmobilitet.

Erasmus+

Erasmus+ er EU’s program for uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport.  Programmet indeholder blandt andet mobilitetsmuligheder for elever og permanente akkrediteringer for uddannelsesinstitutioner. Erasmus+ giver elever, lærere og andet undervisningspersonale flere muligheder for at forbedre deres viden, færdigheder og kompetencer. Programmet giver skoler, institutioner og andre organisationer mulighed for at samarbejde med udenlandske partnere og blive åbne, dynamiske og attraktive.

Erasmus+ Nøgleaktion 1: Læringsmobilitet for enkeltpersoner.

De aktiviteter, der støttes under denne nøgleaktion i Erasmus+, har positive og langvarige virkninger på de involverede deltagere og deltagende organisationer samt på de politiske systemer, som disse aktiviteter er en del af.

Mobilitetsaktiviteterne skal skabe mindst ét af følgende resultater for elever, studerende, praktikanter, lærlinge, voksenelever og unge:

 • forbedre indlæringsevnen,
 • øge beskæftigelsesegnetheden og forbedre karrieremulighederne,
 • øge følelsen af initiativ og iværksætterånd,
 • øge selvstændigheden og selvværdet,
 • forbedre fremmedsprog og digitale kompetencer,
 • styrke interkulturel bevidsthed,
 • deltage aktivt i samfundet,
 • styrke positive interaktioner (mennesker med forskellige baggrunde),
 • øge bevidstheden om det europæiske projekt og EU’s værdier,
 • øge motivationen for at deltage i (formel/ikke-formel) uddannelse eller træning efter mobilitetsperioden i udlandet.

Mobilitetsaktiviteterne forventes at give mindst et af følgende resultater, hvad angår personale, ungdomsarbejdere og fagfolk, der er involveret i uddannelse og unge:

 • forbedre kompetencer, der er knyttet til deres erhvervsprofiler (undervisning, uddannelse, ungdomsarbejde osv.),
 • bredere forståelse af praksis, politikker og systemer inden for uddannelse og ungdomsarbejde på tværs af lande,
 • øge kapaciteten til at udløse ændringer med hensyn til modernisering og international åbning inden for deres uddannelsesorganisationer,
 • større forståelse for sammenhængen mellem formel og ikke-formel uddannelse, erhvervsuddannelse og arbejdsmarkedet,
 • bedre kvalitet i deres arbejde og aktiviteter til fordel for studerende, praktikanter, lærlinge, elever, voksenstuderende og unge,
 • større forståelse og lydhørhed over for alle former for mangfoldighed, f.eks. social, etnisk, sproglig, kønsmæssig og kulturel mangfoldighed samt forskellige evner,
 • øge evnen til at imødekomme behovene hos mennesker med færre muligheder,
 • øge støtten til og fremme af mobilitetsaktiviteter for lærende,
 • øge mulighederne for faglig og karrieremæssig udvikling,
 • forbedre fremmedsprog og digitale kompetencer,
 • øge motivationen og tilfredsheden i deres daglige arbejde.

Disse aktiviteter skaber også mindst et af følgende resultater for de deltagende organisationer:

 • øge kapaciteten til at operere på EU/internationalt niveau: forbedre ledelsesfærdigheder og internationaliseringsstrategier; styrke samarbejdet med partnere fra andre lande; øge tildelingen af finansielle ressourcer (andre end EU-midler) til at organisere EU/internationale projekter; øge kvaliteten i forberedelsen, implementeringen, overvågningen og opfølgningen af EU/internationale projekter,
 • innovative og forbedrede måder at arbejde på over for målgrupperne, f.eks. ved at tilbyde mere attraktive programmer for studerende, praktikanter, lærlinge og unge i overensstemmelse med deres behov og forventninger; forbedre undervisnings- og uddannelsespersonalets kvalifikationer; forbedre processerne for anerkendelse og validering af kompetencer opnået under læringsophold i udlandet; mere effektive aktiviteter til gavn for lokalsamfundene, forbedring af metoder og praksis inden for ungdomsarbejde for aktivt at inddrage unge og/eller henvende sig til dårligt stillede grupper osv,
 • mere moderne, dynamisk, engageret og professionelt miljø i organisationen: klar til at integrere god praksis og nye metoder i de daglige aktiviteter; åben for synergier med organisationer, der er aktive inden for forskellige sociale, uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige områder; strategisk planlægning af medarbejdernes faglige udvikling i forhold til individuelle behov og organisatoriske mål; opretholdelse af kommunikation, vidensoverførsel og formidling af forbedringer, hvis det er relevant, i stand til at tiltrække fremragende studerende og akademisk personale fra hele verden.

Effekten af de mange projekter, der støttes under denne nøgleaktion, har en vigtig indvirkning på uddannelses- og ungdomssystemerne i de deltagende lande og stimulerer dermed politiske reformer og tiltrækker nye ressourcer til mobilitetsmuligheder i og uden for Europa.

 

 

 • e-Twinnnig.

Ved at tilmelde sig eTwinning kan lærere og andet skolepersonale blive en del af “fællesskabet for skoler i Europa” og drage fordel af uendelige muligheder. E-Twinning hjælper lærere og andet skolepersonale med at samarbejde med og blive inspireret af andre kolleger i Europa.

I eTwinning organiserer og gennemfører lærerne aktiviteter på stedet og online med deres elever sammen med kolleger fra lande, der deltager i Erasmus+-programmet. De deltager i samarbejdsprojekter med støtte fra TwinSpace-miljøet. Nationale støtteorganisationer er ansvarlige for at validere bruger-registreringer for at blive eTwinners og dermed holde platformen sikker, yde støtte og vejledning og anerkende lærernes arbejde med nationale og europæiske kvalitetsmærker. Den årlige eTwinning-bog indeholder de mest innovative projekter. Fremragende projekter belønnes med europæiske eTwinning-priser og bliver en del af projektgalleriet.

eTwinning-fællesskabet omfatter tusindvis af lærere og undervisere, som deler en vision om inkluderende skoler, der bruger informations- og kommunikationsteknologi på en meningsfuld måde, og som får mest muligt ud af det 21. århundredes færdigheder. eTwinnere mødes og netværker online, på skolen, til eTwinning-arrangementer og -konferencer, og hvor de ellers kan inspirere andre lærere til at give eleverne en bedre uddannelse. På European School Education Platform tilbyder eTwinning-området projektkits, praksiseksempler, udtalelser og et onlinemiljø, hvor eTwinnere kan kommunikere, skabe projekter, dele og lære sammen i deres eget tempo i overensstemmelse med deres interesser. Livslang læring er afgørende for, at lærere og medlemmer af eTwinning-fællesskabet kan drage fordel af webinarer, korte og lange onlinekurser, selvlæringsmateriale, konferencer og andre muligheder for faglig udvikling på stedet, hvor de møder eksperter inden for mange områder og forbedrer deres færdigheder. Disse arrangementer giver lærerne mulighed for at netværke, lære sammen og føle sig som en del af det samme fællesskab.

eTwinning giver også kommende lærere mulighed for at få støtte, når de starter deres karriere. Som alle fællesskaber har eTwinning vigtige begivenheder. Et årligt tema er fokus for to onlinekampagner – i foråret og efteråret – hvor eTwinnere deler ideer, planlægger projekter, producerer materialer og lærer sammen. Og hvert år den 9. maj fejrer fællesskabet Europadagen som eTwinning-dag med aktiviteter, der får eTwinnere til at føle sig som en del af noget unikt, uanset hvor de er.

 • Effektiv politikudformning| CEDEFOP.

Cedefops mål er at forbedre erhvervsuddannelserne gennem effektiv politikudformning. Støtte, fremme, udvikling og implementering af EU’s politik på erhvervsuddannelsesområdet samt politikker for færdigheder og kvalifikationer ved at arbejde sammen med Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter. For dette formål skal vi forbedre og udbrede viden, levere dokumentation og tjenester til politisk beslutningstagning, herunder forskningsbaserede konklusioner, og lette vidensdeling blandt og mellem EU og nationale aktører.

Lanceringen af systematiske europæiske erhvervsuddannelser har ført til enighed om fælles politiske mål, der understøttes af indikatorer og regelmæssig overvågning. Der er blevet implementeret en række europæiske værktøjer, der understøtter mobilitet for lærende, kvaliteten af erhvervsuddannelsesprogrammer og forståelsen af kvalifikationer. Landene har arbejdet på fælles prioriteter for at gøre erhvervsuddannelserne mere relevante og attraktive for folk og arbejdsgivere. Overordnet set har det europæiske samarbejde højnet erhvervsuddannelsernes profil og gjort dem i stand til at understøtte forandringerne i økonomien og samfundet, herunder den digitale og grønne omstilling.

Cedefops analyser og forskning har forbedret forståelsen af erhvervsuddannelsessystemernes styrker og svagheder og givet indsigt i erhvervsuddannelsernes sociale, økonomiske og personlige fordele. Med sin evidensbase og sine analyser har Cedefop støttet landenes og arbejdsmarkedets parters bestræbelser på at udvide arbejdsbaseret læring, herunder effektive lærlingeuddannelser af høj kvalitet. Ved at trække på sin analytiske kapacitet og sin ekspertise inden for livslang vejledning, validering af færdigheder og finansiering af erhvervsuddannelse har Cedefop støttet deres bestræbelser på at udtænke opkvalificeringsstrategier for mennesker med lave færdigheder og implementere søjlen for sociale rettigheder.

Ved at besøge Cedefops hjemmeside får du mulighed for at lære om flere emner fra erhvervsuddannelse til arbejdsmarkedet. Du kan få adgang til flere onlineværktøjer og publikationer