Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obiective de Dezvoltare Durabilă

1.

Fără sărăcie
Eradicarea sărăciei în toate formele.

2.

Foamete “zero”
Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile.

3.

Sănătate şi
bunăstare
Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă.

4.

Educaţie de calitate
Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi.

5.

Egalitate de gen
Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și fetelor.

6.

Apă curată și canalizare
Asigurarea disponibilității și managementului durabil al apei și sanitație pentru toți

7.

Energie curată și la prețuri accesibile
Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern.

8.

Muncă decentă și creștere economică
Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării depline și productive a forței de muncă și asigurare a locurilor de muncă decente pentru toți.

9.

Industrie, inovaţie şi infrastructură
Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației.

10.

Inegalităţi reduse
Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări

11.

Oraşe şi comunităţi durabile
Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile.

12.

Consum şi producţie responsabilă
Asigurarea unor tipare de consum și producție durabile

13.

Acţiune climatică
Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor prin reglementarea emisiilor și promovarea utilizării energiilor regenerabile.

14.

Viaţa acvatică
Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.

15.

Viaţa terestră
Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate.

16.

Pace, justiție și instituții eficiente
Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și include la toate nivelurile.

17.

Parteneriate pentru realizarea obiectivelor
Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.